Aktuality
Pokrytí zásahovými jednotkami
mapa
Fyzická ostraha
Právě jste se pokusili o napadení obchodního partnera našeho klienta, kterého chrání pracovníci naší společnosti zaměření na OSOBNÍ OCHRANU ……. 
Realizaci každé zakázky osobní ochrany předchází důkladné prověření všech bezpečnostních aspektů, na jejímž základě je zváženo riziko napadení chráněné osoby, proveden výběr pracovníků, navrženo materiální vybavení, stanoven podrobný harmonogram ochrany a vykalkulována cena za služby v daném rozsahu. 

Vniknutím přes plot jste se dostali do části areálu střežené divizí FYZICKÉ OSTRAHY společnostiSECURITY MONIT s.r.o. ……. 

Realizaci každé zakázky fyzické ostrahy předchází zpracování bezpečnostní analýzy objektu, na jejímž základě je proveden výběr pracovníků, navrženo materiální vybavení, vypracován projekt na doplnění technických prostředků ostrahy, navržen základní realizační záměr ostrahy, včetně doplňkových služeb a kontrolní činnosti a vykalkulována cena za služby ostrahy v daném rozsahu.

Personální obsazení ostrahy

Divize fyzické ostrahy v dnešní době zaměstnává cca 500 pracovníků v různých funkcích, od informátorek, přes strážné bez speciálního výcviku a vybavení, strážné – psovody, až po ozbrojené pracovníky ostrahy se speciálním výcvikem konající ostrahu v objektech s vysokým rizikem nápadu trestné činnosti (bankovní domy apod.). Všichni pracovníci divize fyzické ostrahy jsou získáváni v rámci výběrového řízení. Musí mít mít fyzické a duševní předpoklady pro výkon služby ostrahy, být v produktivním věku a jejich dosažené vzdělání musí být SO a vyšší. Velký důraz při výběru klademe především na perfektní schopnost komunikace, a to i v zátěžových situacích. Kromě trestní bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů) musí uchazeč lékařskou zprávou doložit i dobrý zdravotní stav. Před zařazením na funkce nebo pracoviště s požadavkem na zvýšenou psychickou odolnost, se navíc musí podrobit psychotestům u smluvního psychologa. U všech pracovníků zařazených do výkonu ostrahy je prováděna pravidelná odborná příprava dle dlouhodobého interního plánu s ohledem na jejich pracovní zařazení. Znalosti pracovníků a kvalita výkonu služby je denně kontrolována dispečery společnosti.

Materiální vybavení

Materiální vybavení pracovníků je vždy přizpůsobeno konkrétní zakázce a zahrnuje standardní jednotný stejnokroj, či společenský oděv, prostředky osobní ochrany (tonfa, kasr, krátká kulová zbraň, …) a komunikační prostředky.

Základní realizační záměr

Hlavní úkoly, které pracovníci divize při ostraze objektů plní :

Ceny za služby fyzické ostrahy

Návrh konkrétní cenové nabídky vychází vždy z celé řady aspektů každého obchodního případu – hodnoty předmětu střežení, jeho velikosti, polohy nebezpečí možnosti napadení apod. Cenovou nabídku Vám rádi zašleme na základě Vašich požadavků.