Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti MONIT plus, s.r.o., IČ: 276 87 660, se sídlem: náměstí Svobody 76/11, Brno – město, 602 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 52002
1. Úvodní ustanovení
1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností MONIT plus, s.r.o., v postavení prodávajícího, a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího spočívající v dodávkách kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, drogistického zboží, obalového materiálu, kancelářského nábytku a židlí, reklamních předmětů a dalšího zboží ze sortimentu společnosti prodávajícího a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto VOP (dále jen jako „kupní smlouva“).
1.2
Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo jejích přílohách mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení VOP není kupní smlouvou nebo její přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP.
1.3
Každou změnu VOP oznámí společnost MONIT plus, s.r.o. kupujícímu nejpozději dva měsíce před dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně nebo e-mailem. Kupující je oprávněn nejpozději jeden měsíc před dnem účinnosti změny VOP změnu odmítnout a kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi společnosti MONIT plus, s.r.o.. Pokud kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou VOP souhlasí. Na tento důsledek společnost MONIT plus, s.r.o. objednatele nebo kupujícího v oznámení o změně VOP zvláště upozorní. Ke změnám VOP společnost MONIT plus, s.r.o. přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.
1.4
Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi společností MONIT plus, s.r.o.. a třetím subjektem se řídí českým právem.
1.5
Definice a výklad pojmů:
1.5.1.1
Prodávající – osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této věci vlastnické právo;
1.5.1.2
Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu;
1.5.1.3
Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc prodávajícímu kupní cenu;
2. Vznik kupní smlouvy
2.1
Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání věci (dále jen „závazná objednávka“). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň z ní musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího.
2.2
Závazná objednávka musí obsahovat a) identifikační údaje kupujícího, a to především obchodní firmu dle živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, dále pak IČ, DIČ a fakturační adresu. V případě první objednávky pak kopii živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku a v případě, že je kupující plátce daně z přidané hodnoty, pak osvědčení o registraci DPH, b) v případě jiné dodací adresy než je adresa fakturační přesné uvedení dodací adresy, c) jméno osoby odpovědné za objednávku a kontaktní údaje (telefon, mobil, email apod.). V případě, že osoba, která převezme zboží, je odlišná od kupujícího, potom musí objednávka obsahovat i jméno a telefon na tuto osobu, d) přesné určení druhu a množství objednávané věci, jakost a provedení věci, tj. objednací kód doplněný názvem a v případě potřeby doplněný barvou a množstvím objednávaného zboží, e) požadované místo dodání věci, datum a čas dodání a všechny potřebné údaje pro správné provedení nebo urychlení dodávky zboží (např. upřesnění patra a čísla dveří, číslo rampy pro vykládku zboží apod.) Množství objednávané věci musí odpovídat jednotkám nebo násobkům dané věci, jak je uvedeno v nabídce prodávajícího. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního nebo maximálního množství na jednu objednávku.
2.3
Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (poštou, faxem, emailem, prostřednictvím internetového formuláře) nebo předána prodávajícímu osobně nebo prostřednictvím obchodního zástupce, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.
2.4
V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2 bodě 2.2. těchto VOP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
2.5
Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení závazné objednávky písemné potvrzení závazné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem). Závazná objednávka se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.
2.6
Okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy dodá prodávající kupujícímu objednanou věc a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen poskytnout součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu.
2.7
V případě, že nastane potřeba upřesnit závaznou objednávku kupujícího, a to ve smyslu upřesnění technických či jiných změn, které však podstatně nemění podmínky nabídky, považuje se toto upřesnění ze strany prodávajícího za přijetí závazné objednávky a okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky s upřesněním ze strany prodávajícího kupujícímu byla uzavřena platná kupní smlouva.
2.8
V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vyplnit, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.
2.9
Kupující je oprávněn závaznou objednávku potvrzenou prodávajícím stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednané věci kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil prodávající).
2.10
Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to zpravidla některým ze způsobů uvedených v odst. 2.1 těchto VOP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednanou věc fakturu či nedošlo k odeslání objednané věci kupujícímu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka přijatá prodávajícím dle odst. 2.6 těchto VOP považována smluvními stranami za závaznou, a tedy za platnou kupní smlouvu.
3. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy
3.1
Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.
3.2
Prodávající odevzdá kupujícímu věc (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
3.3
Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít.
4. Místo plnění a dodání věci
4.1
Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího.
4.2
Pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, objednaná věc bude kupujícímu dodána v den sjednaný v kupní smlouvě.
4.3
Kupující je povinen převzít věc v místě plnění.
4.4
V případě, že celková částka objednávky nepřesáhne 1 500 Kč bez DPH, může společnost MONIT plus, s.r.o. zpoplatnit dopravné, a to částkou 150 Kč.
4.5
Pokud nebude dohodnuto jinak, prodávající dodá objednané zboží nebo jeho část kupujícímu v pracovní dny mezi 7:30-16:00.
4.6
Standardní dodací doba od potvrzení závazné objednávky je 24 hodin, pokud nedojde k dohodě jiné dodací lhůty, nebo v situacích, které prodávající nemůže ovlivnit. U zboží neuvedeného v tištěném katalogu prodávajícího, zboží zakázkové, s dotiskem loga, reklamní předměty a ostatní vybrané zboží, je dodací lhůta individuální dle výrobních možností a termín dodání je stanoven dohodou. Je-li termín dodání delší než 24 hodin od potvrzení závazné objednávky, zavazuje se prodávající vždy kontaktovat kupujícího, tuto skutečnost mu oznámit, shodnout se na termínu dodání, případně pomoci zvolit jiné zboží z nabídky prodávajícího, které je možné dodat do 24 hodin od potvrzení závazné objednávky.
4.7
Kupující je povinen neprodleně písemně informovat prodávajícího o změně dodací adresy nebo osoby určené k převzetí zboží, o přesunutí termínu dodání zboží nebo jakýchkoliv údajů, které mohou ovlivnit způsob dodání, pokud kupující porušil tuto svoji povinnost.
4.8
Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
4.9
Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.
4.10
Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci . V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.
4.11
Má-li prodávající věc odeslat nebo má-li prodávající provést dopravu a vykládku objednané věci osobně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu věci a na její vyložení. Náklady na dopravu a na vyložení věci jsou účtovány v závislosti na zvoleném způsobu dodání objednané věci dle ceníku prodávajícího.
4.12
Ke každé dodávce objednané věci bude prodávajícím vystaven dodací list. Kupující je povinen řádně dodanou věc nebo i dílčí dodávku objednané věci převzít a toto převzetí potvrdit razítkem a podpisem na dodacím listu.
4.13
Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 6 těchto VOP tím není dotčeno.
5. Kupní cena
5.1
Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu v souladu s kupní smlouvou je stanovena dohodou smluvních stran.
5.2
V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH a náklady na dodání zboží do místa plnění. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím dle jeho ceníku, případně dohodou smluvní stran.
5.3
Aktuální kupní ceny zboží ze sortimentu prodávajícího jsou uvedeny na internetové adrese www.security-monit.cz. Prodávající si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu cen zboží oproti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a prokazatelných změn vstupních cen od svých dodavatelů.
6. Fakturace, platební podmínky kupní smlouvy
6.1
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust. čl. 5 VOP, s tím, že bude přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.
6.2
Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení zboží: a) platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, b) platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury, c) platbu bankovním převodem na účet prodávajícího s odloženou splatností Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.
6.3
Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky na účet prodávajícího.
6.4
Pro případ platby bezhotovostním převodem s odloženou splatností je kupující povinen uzavřít písemnou rámcovou dohodu o spolupráci s prodávajícím. Splatnost kupní ceny je 14 dní od data doručení daňového dokladu nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na výhodu individuálních obchodních podmínek a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě, že má kupující vůči prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti nebo se v minulosti opakovaly úhrady závazků až po uplynutí splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo vyžadovat platbu v hotovosti při předání zboží nebo platbu předem, bez ohledu na znění individuální rámcové smlouvy. V případě, že kupující odmítne uhradit kupní cenu předem nebo v hotovosti při převzetí zboží, vyhrazuje si prodávající právo dodat objednané zboží až po úhradě všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu.
6.5
Faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.
6.6
Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.
6.7
Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek: a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejnou či adekvátní náhradní věc, b) nesouhlasí-li fakturovaná částka s cenou skutečně dodaného zboží.
6.8
Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu). Návrh zápočtu předkládá kupujícímu prodávající. Úhrada dobropisu mimo zápočtu se provádí pouze na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu zpravidla prostřednictvím e-mailu či faxu. Úhrada však bude provedena pouze v případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.
6.9
Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura prodávajícího splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.
7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží, odpovědnost za vady
7.1 Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
7.2
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
7.3
Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
7.4
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však nepoužije, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil.
7.5
Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci týkající se správnosti množství a druhu dodaného zboží do 10 pracovních od převzetí zboží.
7.6
Kupující je oprávněn dodané a nepoužité zboží, v originálním balení, vrátit, a to ve lhůtě 10–ti pracovních dnů po obdržení dodávky. V případě, že se jedná o zboží, které nepochází z katalogu prodávajícího nebo pokud bylo zboží speciálně upravováno na přání zákazníka, vrácení zboží nebude umožněno.
7.7 Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku (není-li kupující spotřebitelem):
7.7.1
Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace.
7.7.2
V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z následujících nároků: Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.
7.7.3
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí,
žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
7.7.4
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7.7.5
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
7.8
Odpovědnost za vady dle ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku (pouze je-li kupující spotřebitelem):
7.8.1
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To však neplatí: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. Pro občerstvení,
kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice platí vždy záruční doba stanovená výrobcem, uvedená na obalu zboží.
7.8.2
Má-li dodaná věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
7.8.3
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.8.4
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.8.5
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
8. Sankce z kupní smlouvy
8.1
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je stanovena nařízením vlády.
8.2
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu nebo část kupní ceny, s níž je kupující v prodlení.
8.3
V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od
Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
8.4
Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.
9. Nesplnění závazků
9.1
Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.
9.2
Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.
9.3
Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodržet termín dodání objednaného zboží, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Zároveň prodávající navrhne nový termín dodání zboží. Pokud nový termín dodání zboží není pro kupujícího akceptovatelný, má kupující právo zrušit nebo změnit svou objednávku bez jakékoli náhrady prodávajícímu.
10. Povinnost mlčenlivosti
10.1
Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace.
10.2
Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti zejména obchodní povahy související s činností smluvních stran, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle smluvní strany utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajišťováno.
10.3
Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.
10.4
Smluvní strany se dohodly, že u všech informací, které se vzájemně dozví při plnění svých závazků ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se předpokládá, že jsou důvěrné, pokud nejsou obchodním tajemstvím.
10.5
Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti dle této smlouvy všechny své zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít přístup k důvěrným informacím nebo do provozoven smluvní strany.
10.6
Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu. Porušením povinnosti mlčenlivosti není jednání v souladu s touto smlouvou.
10.7
Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými.
11. Závěrečná ustanovení
11.1
Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
11.2
V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.
11.3
Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost MONIT plus, s.r.o.. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.
11.4 Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.
11.5
Aktuální znění VOP je dostupné na https://www.security-monit.cz/kancelarske-potreby/
Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.1.2015.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Povolit všechny cookies
Uložit nastavení