Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti MONIT plus, s.r.o., IČ: 276 87 660, se sídlem: náměstí Svobody 76/11, Brno-město, 602
00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 52002
1. Úvodní ustanovení
1.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností MONIT
plus, s.r.o., v postavení prodávajícího, a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti
prodávajícího spočívající v dodávkách kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, drogistického
zboží, obalového materiálu, kancelářského nábytku a židlí, reklamních předmětů a dalšího zboží ze
sortimentu společnosti prodávajícího a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto VOP
(dále jen jako “kupní smlouva”).
1.2
Odchylná písemná ujednání, uvedená kupní smlouvě nebo jejích přílohách mají přednost před
ustanoveními těchto VOP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejích přílohách výslovně uvedeno
odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení VOP není kupní smlouvou nebo její
přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran
tyto VOP.
1.3
Každou změnu VOP oznámí společnost MONIT plus, s.r.o. kupujícímu nejpozději dva měsíce před
dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně nebo e-mailem. Kupující je oprávněn
nejpozději jeden měsíc před dnem účinnosti změny VOP změnu odmítnout a kupní smlouvu
vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi společnosti
SMERO, spol. s r.o. Pokud kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou
VOP souhlasí. Na tento důsledek společnost SMERO, spol. s r.o. objednatele nebo kupujícího v
oznámení o změně VOP zvláště upozorní. Ke změnám VOP společnost SMERO, spol. s r.o. přistoupí
vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.
1.4
Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi společností SMERO, spol. s r.o. a třetím
subjektem se řídí českým právem.
1.5
Definice a výklad pojmů:
1.5.1.1
Prodávající – osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této věci
vlastnické právo;
1.5.1.2
Kupující – osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje věc
převzít a zaplatit za ni kupní cenu;
1.5.1.3
Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek
prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabytí
vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc
prodávajícímu kupní cenu;
2. Vznik kupní smlouvy
2.1
Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku na dodání věci (dále jen “závazná
objednávka”). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s
prodávajícím uzavřít a zároveň z ní musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě
přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího.
2.2
Závazná objednávka musí obsahovat a) identifikační údaje kupujícího, a to především obchodní firmu
dle živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, dále pak IČ, DIČ a fakturační adresu. V
případě první objednávky pak kopii živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku a v případě, že
je kupující plátce daně z přidané hodnoty, pak osvědčení o registraci DPH, b) v případě jiné dodací
adresy než je adresa fakturační přesné uvedení dodací adresy, c) jméno osoby odpovědné za
objednávku a kontaktní údaje (telefon, mobil, email apod.). V případě, že osoba, která převezme
zboží, je odlišná od kupujícího, potom musí objednávka obsahovat i jméno a telefon na tuto osobu, d)
přesné určení druhu a množství objednávané věci, jakost a provedení věci, tj. objednací kód doplněný
názvem a v případě potřeby doplněný barvou a množstvím objednávaného zboží, e) požadované
místo dodání věci, datum a čas dodání a všechny potřebné údaje pro správné provedení nebo
urychlení dodávky zboží (např. upřesnění patra a čísla dveří, číslo rampy pro vykládku zboží apod.)
Množství objednávané věci musí odpovídat jednotkám nebo násobkům dané věci, jak je uvedeno v
nabídce prodávajícího. Prodávající může podmínit přijetí závazné objednávky odběrem minimálního
nebo maximálního množství na jednu objednávku.
2.3
Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (poštou, faxem, emailem,
prostřednictvím internetového formuláře) nebo předána prodávajícímu osobně nebo
prostřednictvím obchodního zástupce, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.
2.4
V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v
čl. 2 bodě 2.2. těchto VOP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se
tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a §
1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”).
2.5
Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení závazné
objednávky písemné potvrzení závazné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem). Závazná
objednávka se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky
ze strany prodávajícího kupujícímu.
2.6
Okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu je uzavřena
kupní smlouva. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy dodá prodávající kupujícímu objednanou
věc a to ve sjednaném množství, jakosti, provedení a za sjednanou cenu, přičemž kupující je povinen
poskytnout součinnost ke splnění závazku prodávajícího a uhradit prodávajícímu kupní cenu.
2.7
V případě, že nastane potřeba upřesnit závaznou objednávku kupujícího, a to ve smyslu upřesnění
technických či jiných změn, které však podstatně nemění podmínky nabídky, považuje se toto
upřesnění ze strany prodávajícího za přijetí závazné objednávky a okamžikem doručení potvrzení
závazné objednávky s upřesněním ze strany prodávajícího kupujícímu byla uzavřena platná kupní
smlouva.
2.8
V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vyplnit,
platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká
především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno.
Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o
dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.
2.9
Kupující je oprávněn závaznou objednávku potvrzenou prodávajícím stornovat jen se souhlasem
prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednané věci kupujícímu. V opačném
případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s
poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil prodávající).
2.10
Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn
oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to zpravidla některým ze způsobů uvedených v odst. 2.1
těchto VOP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na
původně objednanou věc fakturu či nedošlo k odeslání objednané věci kupujícímu. Neprovede-li
kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka přijatá prodávajícím dle odst. 2.6 těchto
VOP považována smluvními stranami za závaznou, a tedy za platnou kupní smlouvu.
3. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy
3.1
Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění,
jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci.
3.2
Prodávající odevzdá kupujícímu věc (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a
provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro
účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
3.3
Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas
převzít.
4. Místo plnění a dodání věci
4.1
Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními
stranami v kupní smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího.
4.2
Pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, objednaná věc bude kupujícímu dodána v den
sjednaný v kupní smlouvě.
4.3
Kupující je povinen převzít věc v místě plnění.
4.4
V případě, že celková částka objednávky nepřesáhne 1 500 Kč bez DPH, může společnost SMERO,
spol. s r. o. zpoplatnit dopravné, a to částkou 150 Kč.
4.5
Pokud nebude dohodnuto jinak, prodávající dodá objednané zboží nebo jeho část kupujícímu v
pracovní dny mezi 7:30-16:00.
4.6
Standardní dodací doba od potvrzení závazné objednávky je 24 hodin, pokud nedojde k dohodě jiné
dodací lhůty, nebo v situacích, které prodávající nemůže ovlivnit. U zboží neuvedeného v tištěném
katalogu prodávajícího, zboží zakázkové, s dotiskem loga, reklamní předměty a ostatní vybrané zboží,
je dodací lhůta individuální dle výrobních možností a termín dodání je stanoven dohodou. Je-li termín
dodání delší než 24 hodin od potvrzení závazné objednávky, zavazuje se prodávající vždy kontaktovat
kupujícího, tuto skutečnost mu oznámit, shodnout se na termínu dodání, případně pomoci zvolit jiné
zboží z nabídky prodávajícího, které je možné dodat do 24 hodin od potvrzení závazné objednávky.
4.7
Kupující je povinen neprodleně písemně informovat prodávajícího o změně dodací adresy nebo
osoby určené k převzetí zboží, o přesunutí termínu dodání zboží nebo jakýchkoliv údajů, které mohou
ovlivnit způsob dodání, pokud kupující porušil tuto svoji povinnost.
4.8
Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro
kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
4.9
Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající
věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačí-li prodávající věc, nastanou účinky
odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji
dostatečně v oznámení. Bez tohoto oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji
dopravce.
4.10
Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít
řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným
obchodním případem.
4.11
Má-li prodávající věc odeslat nebo má-li prodávající provést dopravu a vykládku objednané věci
osobně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu věci a na její vyložení. Náklady
na dopravu a na vyložení věci jsou účtovány v závislosti na zvoleném způsobu dodání objednané věci
dle ceníku prodávajícího.
4.12
Ke každé dodávce objednané věci bude prodávajícím vystaven dodací list. Kupující je povinen řádně
dodanou věc nebo i dílčí dodávku objednané věci převzít a toto převzetí potvrdit razítkem a
podpisem na dodacím listu.
4.13
Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn
pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve
přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu
prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.
Ujednání čl. 6 těchto VOP tím není dotčeno.
5. Kupní cena
5.1
Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu v souladu s kupní smlouvou je stanovena
dohodou smluvních stran.
5.2
V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH a náklady na dodání zboží do místa plnění. Cena za takové
položky je stanovena individuálně prodávajícím dle jeho ceníku, případně dohodou smluvní stran.
5.3
Aktuální kupní ceny zboží ze sortimentu prodávajícího jsou uvedeny na internetové adrese
www.security-monit.cz. Prodávající si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu cen zboží oproti ceně
uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných a prokazatelných změn vstupních cen od svých
dodavatelů.
6. Fakturace, platební podmínky kupní smlouvy
6.1
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust. čl. 5 VOP, s tím, že bude
přihlédnuto k případným slevám, pokud byly dohodnuty.
6.2
Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů
placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení zboží: a) platbu v hotovosti v
pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, b) platbu
bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě
splatnosti takové faktury, c) platbu bankovním převodem na účet prodávajícího s odloženou
splatností Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí
na faktuře.
6.3
Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání
částky na účet prodávajícího.
6.4
Pro případ platby bezhotovostním převodem s odloženou splatností je kupující povinen uzavřít
písemnou rámcovou dohodu o spolupráci s prodávajícím. Splatnost kupní ceny je 14 dní od data
doručení daňového dokladu nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu. V případě, že
je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na výhodu individuálních
obchodních podmínek a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení. V případě, že má kupující vůči prodávajícímu neuhrazené závazky po
splatnosti nebo se v minulosti opakovaly úhrady závazků až po uplynutí splatnosti, vyhrazuje si
prodávající právo vyžadovat platbu v hotovosti při předání zboží nebo platbu předem, bez ohledu na
znění individuální rámcové smlouvy. V případě, že kupující odmítne uhradit kupní cenu předem nebo
v hotovosti při převzetí zboží, vyhrazuje si prodávající právo dodat objednané zboží až po úhradě
všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu.
6.5
Faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a množství zboží,
datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní
ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.
6.6
Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu
prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě
předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně
vyřizována.
6.7
Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek: a) jedná-li
se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a
poskytnout stejnou či adekvátní náhradní věc, b) nesouhlasí-li fakturovaná částka s cenou skutečně
dodaného zboží.
6.8
Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami.
Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku
prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu). Návrh zápočtu předkládá kupujícímu prodávající.
Úhrada dobropisu mimo zápočtu se provádí pouze na základě písemné žádosti kupujícího doručené
prodávajícímu zpravidla prostřednictvím e-mailu či faxu. Úhrada však bude provedena pouze v
případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo
bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.
6.9
Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, je faktura prodávajícího splatná do 14 dnů ode dne
vystavení faktury.
7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží, odpovědnost za vady
7.1
Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.
7.2
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na
kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
7.3
Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází
na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno,
předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
7.4
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho
povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se
však nepoužije, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil.
7.5
Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci týkající se správnosti množství a druhu dodaného zboží do 10
pracovních od převzetí zboží.
7.6
Kupující je oprávněn dodané a nepoužité zboží, v originálním balení, vrátit, a to ve lhůtě 10–ti
pracovních dnů po obdržení dodávky. V případě, že se jedná o zboží, které nepochází z katalogu
prodávajícího nebo pokud bylo zboží speciálně upravováno na přání zákazníka, vrácení zboží nebude
umožněno.
7.7
Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku (není-li kupující spotřebitelem):
7.7.1
Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné
objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob
vyřízení reklamace.
7.7.2
V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za
oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z následujících nároků:
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a) na odstranění vady dodáním
nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.
7.7.3
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí,
žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v
přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo
odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
7.7.4
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy. Je-li
vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na
přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo
neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady
může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí
kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci
odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7.7.5
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom
stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem
zjištění vady věci, b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li kupující
nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li
kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití;
stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu
náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
7.8
Odpovědnost za vady dle ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku (pouze je-li kupující
spotřebitelem):
7.8.1
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí. To však neplatí: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d)
vyplývá-li to z povahy věci. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní
technice platí vždy záruční doba stanovená výrobcem, uvedená na obalu zboží.
7.8.2
Má-li dodaná věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem
k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné
odstranění vady.
7.8.3
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud
nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém
případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.8.4
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu
její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její
součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo
že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.8.5
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
8. Sankce z kupní smlouvy
8.1
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit
prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je stanovena nařízením vlády.
8.2
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu
nebo část kupní ceny, s níž je kupující v prodlení.
8.3
V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60
dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude
kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky
prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je
oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
8.4
Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu,
která mu tím vznikne.
9. Nesplnění závazků
9.1
Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění
brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu
způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či
událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků
vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že
ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady
zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci),
pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.
9.2
Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a
uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.
9.3
Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodržet termín dodání
objednaného zboží, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu. Zároveň prodávající
navrhne nový termín dodání zboží. Pokud nový termín dodání zboží není pro kupujícího
akceptovatelný, má kupující právo zrušit nebo změnit svou objednávku bez jakékoli náhrady
prodávajícímu.
10. Povinnost mlčenlivosti
10.1
Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech
získaných při své činnosti vyplývající z této smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří
obchodní tajemství a důvěrné informace.
10.2
Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti zejména obchodní povahy související s činností
smluvních stran, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,
nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle smluvní strany utajeny
a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajišťováno.
10.3
Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na
základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.
10.4
Smluvní strany se dohodly, že u všech informací, které se vzájemně dozví při plnění svých závazků ze
smlouvy nebo v souvislosti s ní, se předpokládá, že jsou důvěrné, pokud nejsou obchodním
tajemstvím.
10.5
Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti dle této smlouvy všechny své
zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít přístup k
důvěrným informacím nebo do provozoven smluvní strany.
10.6
Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní
strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství
či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy
druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu. Porušením povinnosti mlčenlivosti není jednání
v souladu s touto smlouvou.
10.7
Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících
tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané
informace veřejně dostupnými.
11. Závěrečná ustanovení
11.1
Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu
či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
11.2
V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto
VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo
vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.
11.3
Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či
odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování
prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se
písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je
oprávněna doručovat pouze společnost MONIT plus, s.r.o.. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v
konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.
11.4
Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.
11.5
Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.1.2015.